REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.z-nadrukiem.pl z dnia 24.03.2015r.


I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego koszulki.ewangelizuj.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem koszulki.ewangelizuj.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
Atryda - Danuta Zagórska
ul. Królowej Korony Polskiej 24,
70-486 Szczecin,
a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. I. 2014 poz . 827 ze zm.) 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.z-nadrukiem.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.z-nadrukiem.pl prowadzony jest przez

„Atryda Danuta Zagórska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 24, NIP: PL 8521753290

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „Atryda- Danuta Zagórska” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.z-nadrukiem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Złożenie Zamówienia może nastąpić zarówno bez rejestracji, jak i po rejestracji Klienta.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. „Atryda- Danuta Zagórska” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez „Atryda- Danuta Zagórska” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię „Atryda- Danuta Zagórska”.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody „Atryda- Danuta Zagórska”.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla „Atryda- Danuta Zagórska,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.z-nadrukiem.pl, dokonać wyboru towaru i/lub jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam„ – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
f) numeru konta jeżeli klient wybrał płatność przelewem.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Atryda- Danuta Zagórska” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr xxxxxx”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów:
Na terenie kraju:
a) pod wskazany adres: za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub Kuriera )
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
c)Dostawa zagraniczna realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.z-nadrukiem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wybranego dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT)

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny wszystkich towarów zamieszczone na stronie sklepu:
a) podawane są w złotych polskich ,zawierają podatek 23% VAT i wszelkie inne składniki
b) nie zawierają informacji o ewentualnych opłatach celnych
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
przelewem konta bankowego

PeKao S.A. 31 1240 3813 1111 0011 0239 5197

Dane do przelewu:
Atryda - Danuta Zagórska
ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin

6.3. Na uiszczenie ceny przez Klienta Atryda- Danuta Zagórska oczekuje do 14 dni kalendarzowych.
6.4 Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin nie stanowi inaczej. Kupony rabatowe nie podlegają wymienie na pieniądze.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Atryda- Danuta Zagórska o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia .
a) pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny:
Atryda - Danuta Zagórska
ul. Królowej Korony Polskiej 24/3, 70-486 Szczecin
lub
b) oświadczenie wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: koszulka@z-nadrukiem.pl
7.3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku uzupełnienia formularza drogą elektroniczną, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w odpowiedzi na przesłane oświadczenie.
7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  (koszulka, torba, bluza z nadrukiem wykonana specjalnie wg specyfikacji klienta)
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami; 
7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Atryda - Danuta Zagórska
ul. Królowej Korony Polskiej 24/3, 70-486 Szczecin
7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy, wynoszącego 14 dni.
7.7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Atryda - Danuta Zagórska zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w poinformowano przez Klienta o decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7.8. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.
7.9. W związku ze zwrotem Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opakowanie i wysyłka).
7.10 Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.11. Zwrotu płatności i dokonuje się nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Atryda - Danuta Zagórska może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
7.12. Towary Klient musi odesłać na adres:
Atryda - Danuta Zagórska
ul. Królowej Korony Polskiej 24/3, 70-486 Szczecin
7.13. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. „Atryda - Danuta Zagórska” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres koszulka@z-nadrukiem.pl „Atryda - Danuta Zagórska” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Wraz z reklamowanym towarem, należy dołączyć opis reklamacji, oraz paragon .W opisie reklamacji należy zawrzeć imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu; datę i okoliczności i wystąpienia wady oraz swoje roszczenia.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. „Atryda - Danuta Zagórska” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „Atryda - Danuta Zagórska” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres
koszulka@z-nadrukiem.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. „Atryda - Danuta Zagórska” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Atryda - Danuta Zagórska” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Atryda - Danuta Zagórska” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę „Atryda - Danuta Zagórska”.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Atryda Danuta Zagórska, z siedzibą w Szczecinie, kod 70-486, przy ul. Królowej Korony Polskiej 24, NIP: 8521753290, REGON: 810883923.

2. Osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych.

W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@atryda.pl

3. Cel przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przede wszystkim wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń,

c) marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nastąpi to wyłącznie w takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.

Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa:

- dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail,

- PESEL, NIP, Regon dane dokumentu tożsamości na potrzeby rozliczeń podatkowych, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń

- informacje o zakupionych towarach i wykorzystanych usługach.

5. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w podanych powyżej celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa: a) podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym: usługi księgowe, usługi IT, usługi prawne, usługi marketingowe i/lub eventowe,

b) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane mogą być jednak pośrednio przekazane do państw trzecich (USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem programów, aplikacji pochodzących z tych serwisów m.in. Facebook, Twitter, Google+.

7. Okres przechowywania danych.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat od momentu ostatniego kontaktu z Państwem.

Pozostałe dane będą przechowywane przez trzy lata od ostatniego zdarzenia mogącego powodować wszelkie ewentualne wzajemne roszczenia z jakiegokolwiek tytułu lub podstawy prawnej. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane.

8. Uprawnienia posiadacza danych.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:

a) dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),

b) żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),

c) żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),

d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),

f) do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Wykonanie powyższych uprawnień można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia na adres e-mail: biuro@atryda.pl

9. Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi podanie danych, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, jest wymogiem ustawowym oraz umownym i dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Państwa tych podstawowych danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Podanie takich danych osobowych, jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, ich niepodanie w zasadzie nie zawsze będzie skutkowało odmową zawarcia czy wykonania umowy. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Państwem telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

11. Środki ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Zmiana przepisów.

W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.